Strona Główna Luty 26 2024 22:34:09
Nawigacja
Strona Główna
O nas
Nasz Patron
Nasze Przedszkole
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy
Galeria Foto
Pliki do pobrania
RODO
Polityka cookies
Polityka prywatności
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej
BIPCo musisz wiedzieć o koronawirusie?


Objawy


Informacja


Wytyczne przeciwpandemiczne GIS


Jubileusz Przedszkola
Jubileusz PrzedszkolaO nas
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
im. CZERWONEGO KAPTURKA
ul. Kwiatowa 4, 09-200 Sierpc

HISTORIA I PATRON PRZEDSZKOLA

Przedszkole wybudowano wysiłkiem społecznym z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka w 1979r. Przy budowie placówki pomagali pracownicy Browaru i uczniowie szkół średnich. Kamień węgielny pod nową placówkę wmurował ówczesny Naczelnik Miasta - Eugeniusz Stryjewski. Obowiązki dyrektora w nowo oddanej 6- oddziałowej placówce Państwowym Przedszkolu Nr 4 powierzono P. Danucie Wojtczak, które pełniła do czasu odejścia do Kuratorium Oświaty tj. do końca stycznia 1991r. Radę pedagogiczną tworzył zespół 9 nauczycieli poza tym zatrudniono 14 osób obsługi. Zastępcami w tym czasie były P. Wiesława Gołębiewska, a następnie P. Regina Bartkowska. 1 lutego 1991 r. na stanowisko dyrektora powołano P. Henrykę Annę Bigorajską, a zastępcą P. Jolanta Guba. Od 1 września 1997 r. do sierpnia 2002 roku dyrektorem była P. Hanna Szlomkowska, a zastępcą P. Marzanna Kupniewska. Od 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora powierzono P. Marzannie Kupniewskiej, która sprawuje funkcję do chwili obecnej. 4 czerwca 2004 roku odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia przedszkola oraz nadanie imienia Czerwonego Kapturka a 23 maja 2009 roku z okazji 30-lecia placówki. Przedszkole w tych dniach przybrało odświętny wygląd i gościło w swych murach wielu wspaniałych gości. Obecnie do przedszkola uczęszcza 102 dzieci w 4-grupach wiekowych. Pracuje 7 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Przedszkole od chwili powstania organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Naszym hasłem nadrzędnym jest -dobro dziecka. W tym celu staramy się stworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. W ciągu 40-letniej działalności przedszkole zapisało w kronikach wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najważniejszych należą sukcesy w zawodach sportowych, tanecznych, recytatorskich, ekologicznych czy plastycznych oraz powstanie gromady zuchowej "Leśne Jagódki ". Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające osiągnięcie tzw. "gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się. Cele te możemy w pełni realizować dzięki pracy dyrektora, nauczycieli, dzieci, a także wymiernej pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców. Należy podkreślić również szeroką współpracę z różnymi instytucjami i placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi znajdującymi się na terenie miasta, które cały czas pomagają w realizacji postawionych przed nami zadań.

Mamy już 40 lat, a wciąż czujemy się młodo, sale zajęć tętnią życiem, słychać w nich dziecięce śmiechy.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego co powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

Robert Fulghum

- Przedszkole posiada wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczną.

- Baza dydaktyczna przedszkola zapewnia realizacje programu edukacyjnego.

- Przedszkole ma opracowany system promocji w środowisku lokalnym.

- Absolwenci przedszkola opanowali umiejętności kluczowe na poziomie umożliwiającym " przekroczenie progu szkolnego "

- Dzieci mają możliwość rozwijania własnego potencjału

- Przedszkole stwarza warunki edukacyjne umożliwiające indywidualny rozwój.

- Podstawą zdobywania, odkrywania i inspirowania jest zabawa satysfakcjonująca dzieci, rodziców i nauczycieli.

- Przedszkole stanowi bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko sprzyjające jego rozwojowi.

- Programy przedszkola wspomagają rodzinę w wychowaniu dziecka na gruncie uniwersalnego systemu wartości, są dostosowane do rozwoju dziecka i potrzeb środowiska w którym żyją.

- Wychowankowie poznają tradycje i zwyczaje środowiska w którym żyją. Absolwenci przedszkola dbają o środowisko naturalne.

Nasze Przedszkolaki

- są twórcze w działaniu

- znają prawa i obowiązki

- są kulturalne i przestrzegają zasad współpracy w grupie

- potrafią komunikować się wyrażając swoje emocje oraz rozpoznawać emocje innych

- są tolerancyjne

- lubią obcować ze sztuką

- beztrosko osiągają dojrzałość szkolną

- kształtują własne "ja" w harmonii ze zdrowiem psychicznym i fizycznym

MISJA PRZEDSZKOLA

1. Nasze przedszkole dobrze służy rozwojowi dziecka. Zajęcia są interesujące, dobrze zorganizowane i stwarzają dzieciom wiele sytuacji sprzyjających nabywaniu wiedzy i umiejętności.

2. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowawczynie nawiązują kontakt ze szkołą dziecka i śledzą jego dalsze losy.

3. Nasze przedszkole traktuje dzieci ze zrozumieniem, troską i dobrocią. Stosunki między wychowankami, a także kontakty wychowanków z dorosłymi, są pełne życzliwości i sympatii. Dzieci są radosne i cieszą się z pobytu w przedszkolu.

4. Nasze przedszkole jest dobrze zorganizowane, bezpieczne i zdrowe. Zajęcia właściwie zaplanowane, a warunki zabawy i odpoczynku dziecka są odpowiednie. Cały personel propaguje wzory zdrowego życia.

5. W naszym przedszkolu pracują ludzie mądrzy. Mają dużą wiedzę fachową, którą stale poszerzają. Stanowią zgrany zespół, a kontakty między nimi są oparte na współpracy , akceptacji, zaufaniu i szacunku.

6. Nasze przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami. Postępy dzieci są obserwowane i rejestrowane. Dyrektor i wychowawcy często spotykają się z opiekunami dzieci, życzliwie słuchają ich opinii, są gotowi do wszelkiej pomocy w sprawach wychowania dziecka.

7. Nasze przedszkole jest ładne, otoczone zielenią, z wystrojem wnętrza wygodnym i estetycznym. Zabawki i pomoce są kolorowe i wesołe.

CELE GŁÓWNE

1. Wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci.

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

7. Przestrzeganie praw dziecka.

8. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

Nauczycielki w swojej pracy z dziećmi stosują nowoczesne metody i formy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych.

Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczycielki,

- udostępnienie sztuki ( dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacano o nowatorskie toki metodyczne:

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa. Labana, Kniessów, W. Sherborne,

- metodę dobrego startu M. Bogdanowicz,

- metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- metody aktywizujące,

- aktywne słuchanie muzyki – Batti Strauss, Klanza,

- techniki twórczego myślenia.

Oddziały w przedszkolu

3-latki ( maluszki)

Ewa Lisicka

Katarzyna Majerska

Marzanna Kupniewska

4 latki

Aleksandra Brzezińska

Katarzyna Majerska

5-latki

Katarzyna Jaworska

Katarzyna Majerska

6-latki

Anna Malec

Ewelina Bronowska

Rada Pedagogiczna Przedszkola

Stanowi zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Tworzą oni ciepłą i przyjemną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach szkoleniowych i kursach, które podnoszą ich kwalifikacje.

Dyrektor – nauczyciel dyplomowany - Marzanna Kupniewska- magister wychowania przedszkolnego, Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą i Kulturą, Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Edukacja Wczesnoszkolna z Nauczaniem Zintegrowanym, Oligofrenopedagogika

Anna Malec – nauczyciel dyplomowany– magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe – Sztuka- plastyka i muzyka w szkole, Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna i Logopedia w Szkole, Oligofrenopedagogika, Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Ewa Lisicka – nauczyciel mianowany – magister pedagogiki korekcyjnej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjna oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terapią sensoryczną

Katarzyna Jaworska – nauczyciel mianowany – magister pedagogiki terapeutycznej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, Studia Podyplomowe Taniec i Rytmika

Aleksandra Brzezińska – nauczyciel kontraktowy – magister pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią specyficznych trudności w uczeniu się, Studia Podyplomowe Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia dzieci

Katarzyna Majerska – nauczyciel stażysta – magister pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej z nauczaniem zintegrowanym; Studia Podyplomowe Pedagogika Korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Ewelina Bronowska – nauczyciel stażysta – magister edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Monika Michalska – nauczyciel dyplomowany – magister teologii

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Jadwiga Karolewska

Monika Sulińska

Barbara Śniegota

Anna Jędrzejewska

Anna Sadowska

Anna Kędzierska

Katarzyna Biegalska

Renata Łowin

Anna Lipińska

Wiesław Gabrychowicz

Sylwia Grodnicka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, kontakty z rodzicami.

8.30 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 - 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 - 9.45 Gry i zabawy ruchowe.

9.45 - 10.15 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.15 - 11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wpierania działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.

11.30- 12.00 Obiad

12.00 - 12.15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12.15 - 13.30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.30 - 14.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe, przygotowanie do posiłku.

14.15 - 14.30 Podwieczorek.

14.30- 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest w godzinach: Od 6.00 - do 16.00

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców lub wskazane przez nich w pisemnym upoważnieniu osoby dorosłe.

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się co roku w marcu i kwietniu na rok następny. Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola można pobierać w w/w terminie w godzinach pracy placówki.

RODZAJE ZAJĘĆ

W ramach wykorzystywanych programów proponujemy dzieciom:

- zajęcia z zakresu czytania,

- zajęcia matematyczne,

- zajęcia przyrodnicze,

- zajęcia plastyczno - konstrukcyjne,

- zajęcia ruchowe,

- zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia rytmiczno - taneczne,

- ćwiczenia gimnastyczne,

- zajęcia kształtujące prawidłowy rozwój mowy,

- zabawy wyciszające,

- naukę religii ( dzieci 6- letnie),

- spacery i wycieczki

- zajęcia teatralne

- zajęcia korekcyjne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W RAMACH GODZIN DODATKOWYCH - BEZPŁATNE

- 6 Gromada Zuchowa " Leśne Jagódki " opiekun pwd. Anna Malec

- koło plastyczne - A. Malec

- koło teatralne - E. Bronowska

- koło muzyczne - K. Jaworska

- koło przyrodniczo - ekologiczne - M. Kupniewska

- gimnastyka korekcyjna - E. Lisicka

- nauka jęz. angielskiego - E. Lisicka, K. Jaworska

- zajęcia logopedyczne - A. Malec

- koło matematyczne - A. Brzezińska

Głównym celem programów jest stworzenie przede wszystkim dzieciom warunków zapewniających im prawidłowy, harmonijny i wszechstronny rozwój. Wzbogacenie je w wiedzę o otaczającym świecie, kształtowanie wrażliwości muzycznej, artystycznej, doskonalenie sprawności ruchowej i umysłowej.

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

1. "Planeta dzieci- Prawda, dobro, piękno w świecie wartości" - Program wychowania przedszkolnego- WSiP, ISBN 978-83-02-18275-4

PROGRAMY WŁASNE

2. Innowacja pedagogiczna - "Kreatywny świat przedszkolaka" - opracowany przez Radę Pedagogiczną MP Nr 4 im. Czerwonego Kapturka- MP4/I/2018

Innowacja pedagogiczna "Magia kodowania i odkodowania dla najmłodszych"- opracowała Ewa Lisicka dla grupy dzieci 3- letnich- MP4/I/2020

3. "Przedszkolak aktorem"- program działalności grupy teatralnej w przedszkolu- MP4/1/2020, Jolanta Guba

4. "Jestem już przedszkolakiem"- program adaptacyjny- MP4/2/2020, Marzanna Kupniewska

5."Muzyka i Ja"- program zajęć rytmiczno- muzycznych -MP4/3/2020, Anna Bigorajska

6."Mały artysta" -program zajęć plastycznych- MP4/4/2020, Anna Malec

7."Mały językoznawca"- program nauki języka angielskiego-MP4/5/2020, Ewa Lisicka, Katarzyna Jaworska

8. "W zdrowym ciele, zdrowy duch"- program gimnastyki korekcyjnej- MP4/6/2020, Ewa Lisicka

9. "Śpiewam, tańczę, gram- z muzyką na Ty"- program zajęć taneczno- rytmicznych- MP4/7/2019, Katarzyna Jaworska

10. "Mali miłośnicy matematyki"- program edukacji matematycznej- MP4/7/2020, Aleksandra Brzezińska

11. "Mówię poprawnie"- program zajęć logopedycznych- MP4/8/2020, Anna Malec

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Sierpcu © 2007-2017 wszystkie prawa zastrzeżone